La contribution majeure d’Emmi Pikler concerne le rôle essentiel que l’activité spontanée du bébé joue dans son développement. (…) Au travers de l’exercice de cette activité spontanée, le bébé est en vérité le moteur, l’animateur de la progression de son développement global : psycho-moteur, cognitif, psychique » […] 

- Myriam David, Association Pikler France

Wanter – an Chrëschtzäit NEWS

Ee klengen Abléck an d’Wanter – an Chrëschtzäit an der Garderie Butzenhaff

Den 29.11.21 haten mer eng flott interaktiv Niklosaktivitéit. D’Kanner kruten d’Geschicht iwwert den Kleeschen an d’Ritualer dozou erzielt an Zesummenaarbecht mam service cultures et religions vun elisabeth.

Zesummen mat den Elteren hun mer fir d’Kanner een Adventskalenner erstallt. D’Elteren hunn Bicher, Lidder, Gedichter zum Thema Wanter- an Chrëschtzäit matbruecht all Dag get dann aus dem Adventskalenner ee Buch/Lidd gezunn wat mer zesummen mat den Kanner kucken/lauschteren.

D’Garderie ass flott dekoréiert fir d’Wanterstëmmung.